Diya Aur Baati Hum

India-Forums

   
Diya Aur Baati Hum
Diya Aur Baati Hum

thought for the day- pg 66- ASHTALAKSHMI STOTRAM (Page 61)

--VS-- IF-Stunnerz
--VS--
--VS--

Joined: 30 October 2013
Posts: 48648

Posted: 08 April 2014 at 6:30am | IP Logged
Originally posted by thala

welcome ramLOL
LOLLOL


Edited by Seetha... - 08 April 2014 at 6:28am

thala IF-Addictz
thala
thala

Joined: 12 February 2012
Posts: 55876

Posted: 08 April 2014 at 9:15pm | IP Logged
Song/Sloka : Namo Ramayana
Composer: Lakshmanachar/Ramanuja

bAlakANdam

1. shuddha brahma parAtpara rAm
2: kAlAtmaka paramEshvara rAm
3: shESa talpa sukha nidrita rAm
4: brahmAdyamara prArtitha
5: caNDa kiraNakula maNDana rAm
6: shrImad-dasharatha nandana rAm
7: kausalyA sukha vardhana rAm
8: vishvAmitra priyadhana rAm
9: ghOra tATakA dhAtaka rAm
10: mArIcAdini pAtaka rAm
11: kaushikamaka sam rAm
12: shrImadahlyOddhAraka rAm
13: gautama muni sampUjita rAm
14: sura muni vara gaNa samstuta rAm
15: nAvikadhAvita mrdupada rAm
16: mithilApura jana mOhaka rAm
17: vidEha mAnasa ranjaka rAm
18: tryambaka kArmuka bhanjaka rAm
19: sItArpita vara mAlika rAm
20: krtavaivAhika kautuka rAm
21: bhArgava darpa vinAshaka rAm
22: shrImad ayOdhyA pAlaka rAm

Meaning:
My Rama, Essence of all that is Godly, My Rama
My Rama, Essence of the destroyer, My Rama
My Rama, Who sleeps on the snake Sesha, My Rama
My Rama, Who was saluted by Brahma and all Devas, My Rama
My Rama, Who was born in Sun's dynasty, My Rama
My Rama, Who was a source of joy to Dasaratha, My Rama
My Rama, Who made life of Kausalya very happy, My Rama
My Rama, Who was most dear to Viswamitra, My Rama
My Rama, Who killed ogress Thadaka in the deep forest, My Rama
My Rama, Who drove away Maricha, My Rama
My Rama, Who saved the prestige of Koushika, My Rama
My Rama, Who helped Ahalya to regain form, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Goutama the sage, My Rama
My Rama, Who was given boons by Gods and Sages, My Rama
My Rama, Who was darling of people of Mithila, My Rama
My Rama, Who broke the bow of Trayambaka, My Rama
My Rama, Who was garlanded by Princess Sita, My Rama
My Rama, Who became happy marrying Sita, My Rama
My Rama, Who destroyed the ego of ParasuRama, My Rama
My Rama, Who looked after the people of Ayodhya, My Rama

ayOdhyA kANDam

23: agaNita guNagaNa bhUSita rAm
24: avanItanayA kAmita rAm
25: rAkA candra samAnana rAm
26: pitru vAkyA-shrta kAnana rAm
27: priya guha vinivEDita pada rAm
28: takSAlita nija mrdupada rAm
29: bharadvAja mukhAnandaka rAm
30: citrakUTAdri nikEtana rAm
31: dasharatha santata cintita rAm
32: kaikEyI tanayArthita rAm
33: viracita nija pitru karmaka rAm
34: bharatArpita nija pAduka rAm

My Rama, Who is personification of all good, My Rama
My Rama, Who was darling of all citizens, My Rama
My Rama, Who was like the full moon in a cloudless sky, My Rama
My Rama, Who obeyed the words of his father, My Rama
My Rama, Who was worshipped by his friend Guha, My Rama
My Rama, Who was taken care of by Guha, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who lived in Chitra Koota Mountains, My Rama
My Rama, Who became sad by death of Dasaratha, My Rama
My Rama, Who was requested to return by Bharata, My Rama
My Rama, Who did the obsequies for his father, My Rama
My Rama, Who gave his shoes to Bharata, My Rama
My Rama, Who went to Dhandaka Forests, My Rama

araNya kANDam

35: daNDakAvana jana pAvana rAm
36: duSTa virAdha vinAshana rAm
37: sharabhanga sutIkSaNa arcita rAm
38: agastyAnugraha vardhita rAm
39: grghrAdhipa samsEvita rAm
40: pancavaTI taTa sustita rAm
41: shUrpaNakhArthi vidhAyaka rAm
42: kharadUSaNa mukha sUdaka rAm
43: sItApriya hariNAnuga rAm
44: mArIcArtti krdAshuga rAm
45: vinaSTa sItAnvESaka rAm
46: grdhrAdhipa gati dAyaka rAm
47: shabarI datta phalAshana rAm
48: kabanda bAhucchEdana rAm

My Rama, Who killed the Bad Virata, My Rama
My Rama, Who was worshipped by Sage Sarabhanga, My Rama
My Rama, Who was blessed by Sage Agastya, My Rama
My Rama, Who was honoured by King of Eagles, My Rama
My Rama, Who lived near five banyans, My Rama?
My Rama, Who insulted the voracious Surpanaka, My Rama
My Rama, Who killed Khara and Dhushana, My Rama
My Rama, Who chased the deer wanted by Sita, My Rama
My Rama, Who killed Mareecha in deer's form, My Rama
My Rama, Who started searching for the lost Sita, My Rama
My Rama, Who Sent The King of Eagles to Heaven, My Rama
My Rama, Who ate the fruits given by Sabari, My Rama
My Rama, Who cut the hands of Kabanda, My Rama

kiSkindA kANDam

49: hanumat-sEvita nijapada rAm
50: nata sugrIvAbhISTada rAm
51: garvita vAli samhAraka rAm
52: vAnara dUta prESaka rAm
53: hitakara lakSmaNa samyuta rAm

My Rama, Who was served by Hanuman, My Rama
My Rama, Who promised to help Sugreeva, My Rama
My Rama, Who killed the proud Bali, My Rama
My Rama, Who sent monkeys all over the world, My Rama
My Rama, Who was consoled by Lakshmana, My Rama

sundara kANDam

54: kapivara santata samsmrta rAm
55: tadgati vighna dhvamsaka rAm
56: sItA prANA tAraka rAm
57: duSTa dashAnana dUSita rAm
58: shiSTa hanumad-bhUSita rAm
59: sItA vEdita kAkAvana rAm
60: krta cUDAmaNi darshana rAm
61: kapivara vacanAshvAsita rAm

My Rama, Who was worshipped by the Great Monkeys, My Rama
My Rama, Who removed all obstacles from their path, My Rama
My Rama, Who is the support of life of Sita, My Rama
My Rama, Who was abused by the bad Ravana, My Rama
My Rama, Who was praised by the great Hanuman, My Rama
My Rama, Who became upset because Sita cried, My Rama
My Rama, Who saw the Chudamani of Sita, My Rama
My Rama, Who was consoled by the great monkey, My Rama

yuddha kANDam

62: rAvaNa nidhana prasthita rAm
63: vAnara sainya samAvrta rAm
64: shOSita sharidhIshArthita rAm
65: vibhISaNA bhaya dAyaka rAm
66: parvata sEtu nibandhaka rAm
67: kumbhakarNa shirash-chEdaka rAm
68: rAkSasa sangha vimardaka rAm
69: ahimahi rAvaNa cAraNa rAm
70: samhrta dashamukha rAvaNa rAm
71: vidhibhava mukhasura samstuta rAm
72: khasthita dasharatha vIkSita
73: rAm sItA darshana mOdita rAm
74: abhiSakta vibhISaNa nata rAm
75: puSpakayAnA rOhita rAm
76: bharadvAjAbhiniSEvaNa rAm
77: bharata prANa priyakara rAm
78: sAkEtapuri bhUSaNa rAm
79: sakala svIya samAnata rAm
80: ratnalasat-pIThAsthita rAm
81: paTTAbhiSEkAlankrta rAm
82: pArthiva kula sammAnita rAm
83: vibhISanAprita rangaka rAm
84: kIca kulAnugraha kara rAm
85: sakala jIva sam rakSaka rAm
86: samasta lOkAdhAraka rAm

uttara kANDam 

87: Agata munigaNa samstuta rAm
88: vishrta dasha kaNThOdbhava rAm
89: sItA lingana nirvrta rAm
90: nIti surakSita janapada rAm
91: vipina tyAjita janakaja rAm
92: kArita lavaNAsura vadha rAm
93: svargata shambuka samstuta rAm
94: svatanaya kushalava nandita rAm
95: ashvamEdha krtu dIkSita rAm
96: kAlAvEdita surapada rAm
97: ayOdhyaka jana muktida rAm
98: vidhi mukha vibudhAnanda rAm
99: tEjOmaya nija rUpaka rAm
100: samsrti bandha vimOcaka rAm
101: dharma sthApana tatpara rAm
102: bhakti parAyaNa muktita rAm
103: sarva carAcara pAlaka rAm
104: sarva bhavAmaya vAraka rAm
105: vaikuNThAlaya samsthita rAm
106: nityAnanda padasthita rAm
107: rAma rAma jaya rAjA rAm
108: rAma rAma jaya sItA rAm

Meaning :

My Rama, Who marched towards Ravana's place, My Rama
My Rama, Who was accompanied by the army of monkeys, My Rama
My Rama, Who gave protection to Vibhishana, My Rama
My Rama, Who built the bridge across the sea, My Rama
My Rama, Who killed Kumbhakarna, My Rama
My Rama, Who defeated the army of Asuras, My Rama
My Rama, Who made Ravana helpless, My Rama
My Rama, Who slew Ravana in battle, My Rama
My Rama, Who destroyed the bad asuras, My Rama
My Rama, Who saw Dasaratha from the heavens, My Rama
My Rama, Who became Happy on seeing Sita, My Rama
My Rama, Who made Vibhishana the king of Lanka, My Rama
My Rama, Who traveled back in Pushpaka plane, My Rama
My Rama, Who was honoured by Sage Bharadwaja, My Rama
My Rama, Who saved the life of Bharatha, My Rama
My Rama, Who was ornament to the city of Ayodhya, My Rama
My Rama, Who made everybody happy, My Rama
My Rama, Who sat on the throne of gems, My Rama
My Rama, Who was the greatest of Sun dynasty, My Rama
My Rama, Who got the respect from Vibhishana, My Rama
My Rama, Who was honoured by the dynasty of monkey kings, My Rama
My Rama, Who ruled over the entire world, My Rama
My Rama, Who granted all boons to his devotees, My Rama
Rama, Rama, Victory to you Rama, Rama , Rama
Rama, Rama, Victory to you, Sitha Rama

bhayahara mangaLa dsharatha rAm
jaya jaya mangaLa sItA rAm
mangaLakara jaya mangaLa rAm
sangata shubha vibhavOdaya rAm
AnandAmrta varSaka rAm
Ashrta vatsala jaya jaya rAm
raghupati rAghava rAjA rAm
patIta pAvana sItA rAm

kanakAmbara kamalAsana jagadAkhila dAma
sanakAdika muni mAnasa sadanAnagha bhUma

sharaNAgata sura nAyaka cira kAmita kAma
dharaNItala taraNa dasharatha nandana rAma

pishitAshana vanitAvadha jaladAnanda rAma
kushikAtmaja makharakSaNa caritAdbhuta rAma

muni gautama grhiNI svajagha mOcana rAma
muni maNDala bahu mAnita pada pAvana rAma

smarashAsana su-sharAsana laghu bhanjana rAma
nara nirjara janaranjana sItApati rAma

kusumAyuta tanu sundara kamalAnana rAma
vasumAnita brgu sambhava madamardana rAma

karuNArasa varuNAlaya nata vatsava rAma
sharaNam tava caraNam bhava haraNam mama rAma

praNmaha

ApadAmapahartAram dAtAram sarva sampadAm
lOkAbhi rAmam shrI rAmam bhUyO bhUyO namAmyaham

rAmAya rAmacandrAya rAmabhadrAya vEdasE
raghunAthAya nAthAya sItAyAha patayE namaha

atulita bala dhAmam svarNa shailAbha dEham
tanujavana krshAnum jnAni nAma gragANyam

sakala guNa nidhAnam vAnarANAma dhIsham
raghupati vara dUtam vAtajAtam namAmi

gOSpadI krtavArAshim mashakIkrta rAkSasam
rAmAyaNa mahA mAlAratnam vandE (a)nilAtmajam

ajnAnA-nandanam vIram jAnakI shOka nAshanam
kapIshamakSahantAram vandE lankA bhayankaram

ullankhya sindhOha salilam salIlam yaha shOkavahnim janakAtmajAyAha
AdAya tEnaiva dadAha lankAm namAmi tam prAnjalirAnjanEyam

manOjavam mAruta tulyavEgam jitEndriyam buddhi matAm variSTham
vAtAtmajam vAnarayUtha mukhyam shrI rAmadUtam shirasA namAmi

AnjanEyam ati pATalAnanam kAncanAdri kamanIya vigraham
pArijAta taru mUlavAsinam bhAvayAmi pavamAna nandanam

yatra yatra raghunAtha kIrtanam tatra tatra krta-mastakAnjalim
bASpavAri paripUrNa lOcanam mArutim namata rAkSasAntakam

aSTOttara shata nAma rAmAyaNam samAptam


The following 4 member(s) liked the above post:

umakittudeejagi.Tanmaya.jhema

jhema IF-Sizzlerz
jhema
jhema

Joined: 25 February 2013
Posts: 15770

Posted: 08 April 2014 at 11:13pm | IP Logged
thanks for sharing thala

whole ramayana in the form of sloka.
I've heard instead of reading the whole ramayana , chanting this sloka itself gave the benefit of reading ramayana.


The following 3 member(s) liked the above post:

umakittu.Tanmaya.thala

thala IF-Addictz
thala
thala

Joined: 12 February 2012
Posts: 55876

Posted: 08 April 2014 at 11:15pm | IP Logged
yes J
it covers entire ramayana
and nama sankeerthanam too
two benefits

The following 2 member(s) liked the above post:

.Tanmaya.jhema

Vmaa IF-Stunnerz
Vmaa
Vmaa

Joined: 29 August 2013
Posts: 39025

Posted: 09 April 2014 at 12:04am | IP Logged
thanks rama especially for the video thank you

The following 2 member(s) liked the above post:

.Tanmaya.thala

deejagi IF-Rockerz
deejagi
deejagi

Joined: 05 May 2010
Posts: 9332

Posted: 09 April 2014 at 12:23am | IP Logged
Thanks for sharing this on the forum thread. I had forgotten most bpart of it and it feels so nice to read it again. We were taught this in our primary school days.
btw, can I copy this to my word pad????

Edited by deejagi - 09 April 2014 at 12:22am

The following 2 member(s) liked the above post:

.Tanmaya.thala

thala IF-Addictz
thala
thala

Joined: 12 February 2012
Posts: 55876

Posted: 09 April 2014 at 12:32am | IP Logged
Originally posted by deejagi

Thanks for sharing this on the forum thread. I had forgotten most bpart of it and it feels so nice to read it again. We were taught this in our primary school days.
btw, can I copy this to my word pad????

why notBig smile

The following 1 member(s) liked the above post:

.Tanmaya.

thala IF-Addictz
thala
thala

Joined: 12 February 2012
Posts: 55876

Posted: 09 April 2014 at 11:01pm | IP LoggedBHADRACHALAM SHRI RAM TEMPLE

The temple in Bhadrachalam is closely connected with the life of the 17th-century saint composer Kancharla Gopanna who was known as Bhakta Ramadas. Gopanna was the Tahasildar of Bhadrachalam (second half of the 17th century), is said to have used money from the government treasury to build this temple, and was imprisoned in a dungeon at Golconda. Lord Rama is said to have miraculously given the Sultan the money spent by Gopanna, after which he was released. Gopanna then became Bhadrachala Ramadasa and went on to compose innumerable number of songs in Telugu in praise of Rama.

Bhadrachalam and Vijayanagara are sites said to have been closely associated with the Ramayana. Rama, Sita and Lakshmana are said to have stayed at Parnasala, 35 km away from Bhadrachalam. Rama is said to have crossed the river Godavari on his way to Sri Lanka to rescue Sita, at the spot where the Bhadrachalam temple stands, on the northern bank of the river. Legend has it that the son of Meru and Menaka, Bhadra, performed penances towards Rama here. Kabirdas, a Muslim by birth is also closely associated with this temple. It is believed that the images of the deities miraculously disappeared when Kabir was refused entry into the temple and that they reappeared miraculously upon his being permitted to enter.


The history depicts that the need emerged the incarnation of Vykunta Rama was that to fulfill a long desire of his ardent devotee Bhadra. The Saint Bhadra performed penance at the bank of river Godavari in Dandakaranya to get grace of lord Rama and in countenance of his beloved God. The exulted "Rishi" implored Rama to be seated on his head, but Rama who was in search of his consort Sita gave promise to his Bhakta that his desire would be fulfilled on his way back, after finding Sita and accomplishing the process of punishing the wicked Ravana and establish Dharma'. Thus the sage had been in continuation of the frightened penance, as Rama could not accomplish the promise in Ramavatara. Then Sri Mahavishnu manifested himself as Vykunta Rama and rushed to his devotee Bhadra, signaling his arrival by blowing 'Shanku', accompanied by his consort Sita and brother Laxmana, resembling that of 'Gajendra Moksham.' Thus, the deities of Rama (having four hands) " Shanku on the right, Chakra at his left and Dhanurbhana (Bow and Arrow in the other two hands) " Sita had condescended on the left lap of Rama and brother (at Ram's left) are. And the hill place where the Deities were seated was the head place of Bhadra - Achala (immovable, i.e., hill), thus this shrine was transformed into Bhadrachalam.

Pokala Dhammakka found the dieties of Vaikunta Rama, Laxmana and Sita. She was an ardent devotee of Rama lived in 17th century was inhabitant of Bhadrireddypalem, a mile away from this holy place. One night, she had darshan of Rama in her dream and was told by lord Rama "the saints and sages are worshiping my embodied deity settled on Bhadragiri" and asked her to trace them, perform pooja and attain salvation. On the very next day morning she started searching for the dieties - peeped into an anthill and found the dieties hidden in it. She poured hundreds of pots of Godavari water on the anthill, which tardily dissolved and gave way to appear the hidden Deities. Since then, she used to perform pooja daily and offer 'nivedyam' with fruits fallen from near palmyra tree and constructed a mandapam with the help of local villagers.

The following 7 member(s) liked the above post:

umakittu.Tanmaya.jhema_Nish_Prime..Vmaa--VS--

Go to top

Related Topics

  Topics Author Replies Views Last Post
thought for the day

2

Author: thala   Replies: 11   Views: 1100

thala 11 1100 04 January 2014 at 4:26am by _Nish_
Thought for the day

2 3

Author: thala   Replies: 16   Views: 1466

thala 16 1466 03 January 2014 at 8:03am by -Liebe-
just a thought

2 3 4 5 6 7 ... 11 12

Author: thala   Replies: 95   Views: 5411

thala 95 5411 30 November 2013 at 11:36pm by Lins_Love
True story- Thought will share with DABHILY

2 3

Author: shruthiravi   Replies: 17   Views: 1972

shruthiravi 17 1972 29 October 2013 at 2:09am by shruthiravi
Food for thought!

Author: Sonali_11   Replies: 6   Views: 680

Sonali_11 6 680 29 May 2013 at 10:02pm by Sonali_11

Forum Quick Jump

Forum Category / Channels
Forums

Diya Aur Baati Hum Topic Index

  • Please login to check your Last 10 Topics posted

Check these Celebrity also

Disclaimer: All Logos and Pictures of various Channels, Shows, Artistes, Media Houses, Companies, Brands etc. belong to their respective owners, and are used to merely visually identify the Channels, Shows, Companies, Brands, etc. to the viewer. Incase of any issue please contact the webmaster.

Popular Channels :
Star Plus | Zee TV | Sony TV | Colors TV | SAB TV | Life OK

Quick Links :
Top 100 TV Celebrities | Top 100 Bollywood Celebs | About Us | Contact Us | Advertise | Forum Index